پارسال گفتم تجریش
یکی از زیرخواباش جلو پام واستاد
سوار شدم

/ 0 نظر / 13 بازدید