تو غار رفتنمون که ماسید هیچ.
بگویم هوا هم که می خندی
داشتیم دود می خوردیم
که رفتی توی دلمان.

/ 0 نظر / 10 بازدید