امشب با يه حرکت مسخره کلی حال کردم!

  رد شدن از پل هوايی مدرس
بعدشم مرکز خريد الهيه....

/ 3 نظر / 2 بازدید
علي سعادت

خيلی سخت دلت ميخواد بگی که خوشبختی خوب .... باش .من گاهی آشفته ام و اينجا هميشه هوا بارونيه اينروزها به بوی صابون و پولک های ماهی ها فکر ميکنم هنوز... چقدر سرم سنگينه برم . امدی يه پاکت سيگار بيار امروز هم مثل همه روزهای ديگه است . تا بعد

علي سعادت

مهم نيست امشب سيگار خريدم ! من هميشه احساسم رو ميگم خوب حتما اشتباه هم داره اين که ...ناراحتی نداره ! نوشته هاتون رو خوندم يه جوريه نمی دونم دقيقا ولی يه حسی داره ... بگذريم تا بعد

م

کارت جالب بود... مرکز خرید فرشته هم حرف نداره واسه چرخيدن و ...