*u C? god iZ blue

توی این سردی ها [که هر روز هم بیشتر میشود]
دلم میلرزد
مثل بادها
مثل خدایان هوس باز..
بهرحال
دستهای من از روی کرختی و سردی و سختی ست
که توی جیبهایم فرو میرود
نه از روی کمرنگی
حتا اگر اینجا را یواش بدانی
ببینی
بخوانی
باز هم اینجا پررنگ است و
تند و
جیغ

/ 0 نظر / 10 بازدید