keep on rockin' in the free world

من باید تو را همان روز
که اسم زنی - که لازم نیست اینجا توضیح دهم تو چرا و او چرا تو را میخواست-
بر روی جانوری که من برایت خریده بودم گذاشتی، می شناختم.
که نشناختم.

که اگرم شناختم و خودم را زدم به نشناختن
که وای به حالم

/ 0 نظر / 12 بازدید