my ability to find shit out

در جواب سئوال دوستان
از یک روزی به بعد من تلخ ترین لازمه ها را
برای تلخ بودن و گرفتن تلخ ترین تصمیم ها دارم

/ 0 نظر / 27 بازدید