¿do υ kiss on tHe 1st date

بی فايده س.
ازم توقع نداشته باش با وجودِ اين جنون
اين کينه های کثيف
اين بی قراری های چندين ساله
بزارم وجدانی که حتی به [بود و نبود]ش شک دارم، بيدار شه

/ 0 نظر / 3 بازدید