یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
ماه زده

گفت:من ديوانه هستم.

مرد با حالتی دانا و اما با حساسيتی حقيقی در صدايش گفت:ممکن است!در اين صورت دو انتخاب داری يا تحت درمان قرار بگيری و يا همچنان بيمار بمانی.

- هيچ درمانی برای اين احساس من وجود ندارد،من هنوز تمام قوای عقلانی ام را در اختيار دارم و نگران هستم،چون اين شرايط خيلی طول کشيده است.هيچ کدام از علايم کلاسيک ديوانگی را ندارم ، فقط می ترسم!

-ديوانه ها همه همين را می گويند،می گويند کاملاً بهنجار هستند.

-هر دو خنديدند.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]