شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳
I can B sure I know my heart

۴ تا خرس گنده و هر کدوم ۳ برابر من (از نظر هيکل البته) جمع شدن که يه روزنامه ديواری درست کنن...آخرشم خودم مجبور شدم دست به کار بشم...و گرنه معلوم نبود تا کی بايد تحملشون ميکردم!!خدايا بخاطر صبری که بهم دادی خيلی مرسيت شدم!![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]