پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
من ميخوام جای خودم داد بزنم!!

اصلن تو خودتو به دکتر داخلی نشون بده

 آخه تو کرم ... داری

واقعن تو بيشو..

واقعنا!

نــــه تو خجالت نمی کشی؟

گلی تو جداً مشکل داری

 

*تو نميدونی عزيزم حال روزگار ما رو[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]