یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
يا برعکس!

روزها رفتند و من ديگر

خود نمی دانم کدامينم

آن من سرسخت مغرورم

يا من مغلوب ديرينم؟![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]