دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
 

من از آن آدمهای لعنتی هستم
که فرار می کنند تا مجبور نشوند توی خاطره ها بمانند[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]