یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
 

اما هنوز آنقدر توان دارم که با سرنوشت ناسازگار بستيزم.
من همهء اينها را ديده و شنيده ام ، اما هنوز کودکی بيش نيستم[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]