چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢
گِله

داغونم

ديروز با دوستيم ! رفتم بيرون که آخرش بهم گفت اون هکم کرده بوده.
تو اون سرما دلم می خواست تا خود خونه پياده بيام
همه چی زير سوال رفت

امروز از اول صب گريه.
زندگی با يه آدم ِ...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]