یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢
درد تاريکيست درد خواستن!

ببخشين شما ميدونين بزرگراه کاسهء چه کنم چه کنم
خيابون ابهام
کوچهء ترس
بن بست دودلی کجاست؟

نع؟ 
 بر سر دو راهی که ميگن همين جاست
آره دقيقا همين جا!

و قلبهای! کوچک بازيگوش از حس گريه می ترکند.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]