جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
Bilieve

چيه؟!فکر کردی افتادم به گه خوری؟!گيرم که افتاده باشم بده؟مشکليه؟خب به تو چه!شايد يعنی کاش اينطوری بود...کاش ميتونستم!بهرحال آدم بايد بتونه حرفشو بزنه...منم نميخوام پشيمون تر بشم!مگه بس نيست؟!اينطوری دل تو هم خنک ميشه یکم...حال ميکنی اصلن من اينطوری باشم نه؟!يه مدل انتقام گرفتنه؟!نه!!!عمرن تو دلت بياد!خب بذار يه اسم ديگه روش بذارم...امـــــــم آهان!ميمون چطوره؟!خب واسه اينکه تو ميخوای ادامو در بياری تا بفهمم که مثلن چی کشيدی...چه فرقی ميکنه...kent يا Winestone ؟!اما نه!همين ديگه! اينبار ميخوام بفهمونم يعنی بدونی فرق ميکنه برام...امتحان کن! ميدونی؟(آخر سوال مزخرف)تو نميدونی!تو هيچی نميدونی...اما من ميدونم!ميدونم که عاشق اعتماد بنفس نداشتمم!چقدر احساس ميکنم پرت شدم...دارم سعی ميکنم نتيجه گيری کنم...ميشه منو روشن کنی؟!حتا شده با همون فندک کو...

اشخاصی که به اجبار می کوشند جالب باشند بيشتر از هميشه نفرت انگيز می شوند!

*

پرم از حرف از بغض از اعتراف از...اما قبل از هر چيز بايد خودمو ثابت کنم!تا ۱۵ بهمن امتحانامه...امتحانايی که از پاس کردن هيچکدوم مطمئن نيستم...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]