دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
Γsad movees make me laughΓ*

مسئله اينه که
رقص ادامه می يابد
ژرفتر و ژرفتر
اما
رقصنده ها محو می گردند
و تنها
رقص باقی می ماند
رقص۰[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]