چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
i wiSh i couLd tUrn baCk dA tiMe

می دونی؟
تأسف آوره
با دستهای خودت بالهاتو می چينی
و روحت رو وا می داری تا
مثل جونوری رو زمين بخزه.

-انگار قبلنم گفته بودم که حالم ازتون بهم می خوره.نگفتم؟

گفت محبوبه صداش می کنن.
ماچم کرد.
لپمو
 کشيد.
طلسمم باز شد.
شد؟[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]