جمعه ۱٤ آذر ۱۳۸٢
شيشه!

شعور يک گياه در وسط زمستان از تابستان گذشته نمی آيد از بهاری می آيد که فرا ميرسد.گياه به روزهايی که رفته نمی انديشد به روزهايی می انديشد که می آيد.اگر گياهان يقين دارند که بهار خواهد آمد چرا ما-انسان ها-باور نداريم که روزی خواهيم توانست به هر آنچه ميخواهيم دست يابيم؟!(جبران خليل جبران)

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]