دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
D heL

 ح ا ل م

از

 اين

 همه

 خودخواهی

 بهم

می خوره

.

بازم می پرسم نجات دهنده کجاست؟

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]