شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
هيچکس پايان اين روزان نمی داند...

کسی به فکر گل ها نيست/ کسی به فکر ماهی ها نيست/

کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد می ميرد/

که قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است/

که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود/

حس باغچه انگار در انزوای باغچه پوسيده است/

.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]