چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
 

بغلم کرد...گريه کرد...عين بچه ها گريه کردم...نيگاش کردم و ازش خواستم تنهام نذاره..اونم قسم خورد...بغلش کردم...دوسِش دارم...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]