یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
Whoever walks in the footsteps of others leaves no trace behind

یا مثلاً میتونه دلت گره بخوره
به: بعدش دماغتو ماچ میکنه و
میگه آخه میدونیکه.
تو قشنگ ترین جای صورتت دماغته.

 

تو کجای دلت به حرفای من گره میخوره؟شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
 

آب از آبتان تکان نمیخورد.
خدایتان را از گردن بیاویزید

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]